Θέση για Υπεύθυνο υποστήριξης λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 8, 2016 - Λήξη Νοέμβριος 8, 2016 Ληγμένο

Το Eργαστήριο Πληροφορικής του ΤΗΜΜΥ/Πολυτεχνικής Σχολής ζητά Υπεύθυνο υποστήριξης και λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Αντικείμενο: Υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας και τεχνική εποπτεία του εργαστηρίου

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφές
• Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
• Επιπρόσθετα θα συνεκτιμηθούν τα κάτωθι προσόντα:
• Εμπειρία στην υποστήριξη συστημάτων Η/Υ και λογισμικού
• Διαχειριστικές /οργανωτικές/προγραμματιστικές ικανότητες
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο infolab@auth.gr (Υπόψη καθ. Γ. Πάγκαλου), μέχρι τις 18/9/2016:
Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του
Καθ. Γ. Πάγκαλος