Αρχική σελίδα

Εγγραφή στο portal αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Εκκίνηση Αύγουστος 30, 2011 - Λήξη Δεκέμβριος 28, 2021

Το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. σας ενημερώνει για τη λειτουργία του portal των αποφοίτων του Τμήματος http://grads.csd.auth.gr/ που έχει στόχο τη συνέχιση της επαφής του Τμήματος με τους φοιτητές του μετά από την αποφοίτησή τους και σας καλεί να εγγραφείτε.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού» - Υποβολή Αιτήσεων

Εκκίνηση Ιούλιος 13, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 13, 2018

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει μια ευρεία επισκόπηση της διεπιστημονικής περιοχής που αφορά τις διαδραστικές τεχνολογίες, μια βαθιά εξειδίκευση στις τεχνολογικές πτυχές τους (υλικό και λογισμικό) καθώς και εξοικείωση με τον σχεδιασμό, τις εφαρμογές και την αξιολόγηση των διαδραστικών τεχνολογιών. Ως απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού θα μπορείτε να απασχοληθείτε σε θέσεις εργασίας σχετικές με τα παρακάτω προφίλ:

· Software engineer

· User Experience (UX) designer

· Front end developer

· Interaction analysis expert

· Usability engineer

· Data analytics developer

· Python developer

· Learning technologies specialist

· Mobile apps analyst / developer

· Serious games designer

· User Interface (UI) designer

· IoT system programmer

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»-Υποβολή αιτήσεων

Εκκίνηση Ιούλιος 13, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 13, 2018

Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει* για πρώτη χρονιά το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του υπάρχοντος (από το 2003) ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dpms-new.csd.auth.gr/admissions/ σε πρώτη φάση έως τις 19/7/2018 και σε δεύτερη φάση έως τέλη Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" Τμήμ. Πληροφορικής ΑΠΘ -Υποβολη αιτησεων

Εκκίνηση Ιούλιος 12, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 7, 2018

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ θα προσφέρει το ΠΜΣ "Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη" από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.

Το ΠΜΣ καλύπτει μια ευρεία έκταση γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τα ψηφιακά μέσα, όρος που αναφέρεται συλλογικά στον ήχο, την εικόνα, το βίντεο, το γραπτό και προφορικό λόγο, τα βιοσήματα, αλλά και τα γραφικά και τα εικονικά περιβάλλοντα. Η ανάλυση και αξιοποίηση της πληροφορίας που κομίζουν τα ψηφιακά μέσα απαιτεί εξειδίκευση και ισχυρές βάσεις στην Επεξεργασία Σήματος/Εικόνας/Εικονοσειρών, Τεχνητή Όραση, Γραφικά, Αναγνώριση Προτύπων/Υπολογιστική Νοημοσύνη καθώς και των σχετικών τεχνολογιών (π.χ. Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα, Εγκεφαλικές Διεπαφές, Γλωσσική Τεχνολογία, Κινούμενα Γραφικά).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων -Υποβολή αιτήσεων

Εκκίνηση Ιούλιος 13, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 4, 2018

Κατεύθυνση ειδίκευσης 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Κατεύθυνση ειδίκευσης 2: Ασφάλεια Συστημάτων

Tο διεθνές περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών επικοινωνιών αλλάζει ριζικά με την συνεχή επέκταση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων με χρήση οπτικών ινών αλλά και τα μελλοντικά δίκτυα 5G που υποστηρίζουν νέες υπηρεσίες, όπως το Internet of Things, (IoT) αλλά και εφαρμογές επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο που απαιτούν κινητή ευρυζωνικότητα, όπως αυτοκίνηση, online παιχνίδια, υπηρεσίες personal cloud, απομακρυσμένες υπηρεσίες υγείας, κ.ά.

Επίσης, η αξιοπιστία και η ασφάλειά των παραπάνω συστημάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την αποδοχή των συστημάτων αυτών από τους χρήστες και την αγορά. Το μέγεθος, η συχνότητα και ο αντίκτυπος των συμβάντων παραβίασης της ασφάλειας αυξάνονται και απαιτούν αποτελεσματική πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές, τo Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) έχει προχωρήσει στη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων (Communication Networks and Systems Security)» με σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων υψηλού κύρους για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και στις στρατηγικές αποφάσεις στον τομέα των Δικτύων Επικοινωνιών και/ή της Ασφάλειας Συστημάτων, στις παρακάτω περιοχές:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: https://cnss.csd.auth.gr/admissions/

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού"

Εκκίνηση Ιούνιος 5, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 13, 2018

Ο Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
ένα στοχευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα, με έμφαση σε αντικείμενα αιχμής που αφορούν στην "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Εν αναμονή της έγκρισης από το ΥΠΕΠΘ ανοίγουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος στη σελίδα : http://msc.csd.auth.gr/dws/ . Όλοι όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα ενημερωθούν άμεσα για την έναρξη της διαδικασίας υποβολών αιτήσεων και των απαιτούμενων βημάτων.

Μεπταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού

Εκκίνηση Ιούνιος 4, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 9, 2018

Ο Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος ανακοινώνει Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Δείτε:
http://msc.csd.auth.gr/ihst/

ή:
http://switch.csd.auth.gr/

Νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης και παραλαβής πιστοποιητικών αποφοίτων ΑΠΘ

Εκκίνηση Ιούλιος 4, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 4, 2018

Με τη νέα υπηρεσία έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση και να παραλαμβάνετε με ηλεκτρονικό τρόπο πιστοποιητικά όπως πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου του προγράμματος σπουδών σας κ.α. Η πληρωμή που αντιστοιχεί στο είδος του πιστοποιητικού γίνεται επίσης ηλεκτρονικά.

Το περιβάλλον στο οποίο συνδέεστε είναι το οικείο περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών - http://sis.auth.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε διατηρήσει τον ιδρυματικό σας λογαριασμό στο ΑΠΘ σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση IT στο Γραφείο Εράσμους του ΑΠΘ

Εκκίνηση Ιούνιος 12, 2018 - Λήξη Αύγουστος 12, 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για IT στο Γραφείο Εράσμους του ΑΠΘ.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Τεχνητή Νοημοσύνη"

Εκκίνηση Ιούνιος 6, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 6, 2018

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ θα προσφέρει ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη "Τεχνητή Νοημοσύνη", από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.

Μέχρι την τελική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας έχουμε δημιουργήσει μια φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διεύθυνση http://msc.csd.auth.gr/ai/

Παρακαλώ προωθήστε το σε όσους πιστεύετε ότι τους ενδιαφέρει.