Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εκκίνηση Φεβρουάριος 17, 2016 - Λήξη Μάρτιος 19, 2016 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FORENSOR: FOREnsic evidence gathering autonomous seNSOR», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μια (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-634
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική
Αντικείμενο:Σχεδιασμός, υλοποίηση, επαλήθευση και διαχείριση αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων, επεξεργασίας εικόνας και βίντεο.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 10 μήνες
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/
Προθεσμία υποβολής 19-02-2016.
Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.
http://iti.gr/iti/files/document/work/prokirixi_IPTHL_634.pdf