Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποτελεί μία δομή του Πανεπιστημίου, κύριος ρόλος της οποίας
είναι ο συντονισμός των δράσεων:

• του Γραφείου Διασύνδεσης, που παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική σε θέματα σπουδών και προώθησης της απασχόλησης
• του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, που Παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών, και
• της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάληψη
επιχειρηματικών δράσεων και στην καλλιέργεια επιχειρηματικής παιδείας.

Βασικός σκοπός της ΔΑΣΤΑ είναι η συνένωση και μετεξέλιξη των παραπάνω δομών, καθώς και η ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής
για θέματα που αφορούν τη διασύνδεση και εξοικείωση των φοιτητών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ
http://www.dasta.auth.gr/, μέσω του οποίου διενεργούνται άμεσα και αυτοματοποιημένα ενέργειες όπως:

• Αναζήτηση στη βάση δεδομένων για θέσεις εργασίας & πρακτικής άσκησης, καθώς και για μεταπτυχιακά, υποτροφίες,
ακαδημαϊκούς συμβούλους, μέντορες κ.ά.
• Δημιουργία καρτέλας Φοιτητή/αποφοίτου για λήψη ηλεκτρονικής ενημέρωσης σχετικά με θέσεις εργασίας, αποστολή
Βιογραφικού Σημειώματος σε εργοδότες, αίτηση πρακτικής άσκησης κ.ά.
• Ενίσχυση διαδικασιών αξιολόγησης