Θέση Ερευνητή σε θέματα Αναπαράστασης Γνώσης & Συλλογιστικής - ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ

Εκκίνηση Μάιος 22, 2013 - Λήξη Ιούλιος 22, 2013 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) προκηρύσσει 1 θέση ερευνητή σε θέματα αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος PERICLES.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 06 Ιουνίου 2013.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στα ακόλουθα πεδία:
- Αναπαράσταση Γνώσης (γλώσσες οντολογιών, κανόνες, Περιγραφικές Λογικές, Λογικός Προγραμματισμός, κλπ.).
- Αυτοματοποιημένη Συλλογιστική.
- Υποβοηθούμενη από γνώση ερμηνεία/διαχείριση πληροφορίας.
- Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (Java/C++).
Εμπειρία στα ακόλουθα πεδία θα εκτιμηθεί επιπρόσθετα:
- Πρότυπα μεταδεδομένων ψηφιακής διατήρησης (DC, PREMIS, METS, OASIS, κλπ.).
- Μοντελοποίηση και συλλογιστική αναφορικά με πληροφοροία πλαισίου (context) και πληροφορία προέλευσης (provenance).
Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και οδηγίες για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογιτικών είναι διαθέσιμες στο http://www.iti.gr/iti/events/article.html?id=351.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 06 Ιουνίου 2013.