Προκήρυξη θέσεων στο ΚΗΔ - ΑΠΘ - Ανάπτυξη Διαδικτυακών Ερευνητικών Υποδομών (2 άτομα)

Εκκίνηση Μάρτιος 4, 2013 - Λήξη Μάρτιος 30, 2013 Ληγμένο

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ ( it.auth.gr ) είναι το κέντρο που δημιουργήθηκε από την ένωση των:

Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ - NOC) ΑΠΘ
Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ - ITC) ΑΠΘ
Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών (GRID) ΑΠΘ
Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο ΑΠΘ

Έχουν ανοίξει 2 θέσεις, για το Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών:

για Windows Administrator
για Unix Services Administrator

Προθεσμία Υποβολής: 19/03/2013

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Ερευνητικών Υποδομών», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Δ. Παντή, καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας , Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει σε δυο άτομα για διάστημα εννέα (9) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 30204,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
(Α) Έναν/Μία (1) διαχειριστή/διαχειρίστρια Εξυπηρετητών και Σταθμών Εργασίας που βασίζονται σε Λειτουργικά Συστήματα Windows στο Γραφείο Διαχείρισης Εξυπηρετητών & Σταθμών Εργασίας του Τμήματος Υπολογιστικών Υποδομών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ
(Β) Έναν/Μία (1) διαχειριστή/διαχειρίστρια Βασικών Δικτυακών Υπηρεσιών στο Γραφείο Διαχείρισης Βασικών Υπηρεσιών του Τμήματος Υπολογιστικών Υποδομών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ
Προθεσμία Υποβολής: 19/03/2013
Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και όλες τις λεπτομέρειες στο
http://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/a7d23a80-cbc3-4016-8f12-212168e...
Οι ανακοινώσεις των προσκλήσεων βρίσκονται στα
http://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/3710?ReturnToPage=1&PageS...
http://noc.auth.gr/news/13-03-01/index.html