Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας στην Intracom Telecom

Εκκίνηση Μάρτιος 5, 2014 - Λήξη Απρίλιος 5, 2014 Ληγμένο

Θέσεις εργασίας για Software Developers στην Intracom Telecom.

Επισυνάπτονται αρχεία με λεπτομερή περιγραφή των θέσεων εργασίας, καθώς και των απαιτούμενων προσόντων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του ΕΔΕΤ

Εκκίνηση Φεβρουάριος 28, 2014 - Λήξη Μάρτιος 13, 2014 Ληγμένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη υπηρεσιών και αρωγής φορέων πρώτου επιπέδου (helpdesk)» προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 9 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως €15.102 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσε- ων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ, 1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιού- πολη, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη, από τις 9:00 έως τις 16:00, έως τις 10/03/2014 και ώρα 16:00.

Όλα τα προς υποβολή έγγραφα, θα πρέπει να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση admin@it.auth.gr.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ σε FP7 ερευνητικά προγράμματα

Εκκίνηση Φεβρουάριος 21, 2014 - Λήξη Φεβρουάριος 24, 2015 Ληγμένο

Ζητούνται Ερευνητές/ υποψήφιοι διδάκτορες/ μεταδιδάκτορες: γνώσεις επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, ανθρωποκεντρικές διεπαφές, big data analysis, C/C++, Visual Studio. Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, τηλ 2310996304, pitas@aiia.csd.auth.gr

Job in complex event processing

Εκκίνηση Νοέμβριος 20, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 31, 2013 Ληγμένο

The Software & Knowledge Engineering Laboratory (SKEL) of the Institute of Informatics & Telecommunications (IIT) of NCSR Demokritos is looking for a research assistant in the Complex Event Recognition group.

More information on the research activities of the Complex Event Recognition group may be found at: http://cer.iit.demokritos.gr.

Interested candidates should send their CVs by email to gram_skel@iit.demokritos.gr by December 10, 2013 mentioning 'CER RA' in the subject.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Εκκίνηση Οκτώβριος 14, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 14, 2013 Ληγμένο

H ΓεωΑνάλυση Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου, ζητά ερευνητές για πλήρη απασχόληση:

Ένα (1) Μηχανικό Λογισμικού (Software Engineer) κι έναν (1) Αναλυτή Βάσεων Δεδομένων (Database Analyst).

Αποστολή βιογραφικών: cv@geoanalysis.gr, fax. 2310496880

Junior Software Developer at Codix

Εκκίνηση Οκτώβριος 10, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 20, 2013 Ληγμένο

Junior Software Developer

Qualifications

• Graduate of College or University in Computer Science
• Good knowledge in Java and .NET
• Good knowledge in SQL Server (stored procedures, functions)
• Knowledge of Electronic Funds Transfer is considered a significant advantage.

Desirable Skills/Experience:
• A good grasp of object oriented design
• xml, json, xsl, css, javascript
• Eclipse
• unit and integration testing methodologies
• version control systems
• Python
• customers support

Send CV to info@codix.gr

Software Engineer with strong emphasis on ML and DSP

Εκκίνηση Οκτώβριος 8, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 8, 2013 Ληγμένο

A small hardware-software company building exciting technologies is seeking an innovative Software Engineer with strong emphasis on ML (Machine Learning) and DSP (Digital Signal Processing) to join a growing, venture funded Startup company with future operations in Macedonia, Greece.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 1 θέση για ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 28, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 28, 2013 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, η/ο οποία/ος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του υποέργου «Κατασκευή αποθετηρίου και διεπαφή με διαδικτυακές γλωσσικές υπηρεσίες» (E1793) του έργου «Εθνική Ερευνητική Υποδομή CLΑRIN-EL» της κατηγορίας πράξης «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική» και όπου η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-10-2013, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Θέση εργασίας στο τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρείας ΕΤΕΘ ΑΕ

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 23, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 23, 2013 Ληγμένο

Θέση Junior Developer – Administrator στο τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχίο Πληροφορικής AEI ή πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ.

Το προφίλ της εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε. και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.eteth.gr/index.php/el/

Ο γενικός προσανατολισμός της θέσης εργασίας είναι:
1. Ανάπτυξη εφαρμογών για ενδοεταιρική χρήση με τεχνολογίες WEB
2. Διαχείριση – εξέλιξη των υποδομών του πληροφορικού ιστού της εταιρείας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα:
http://www.eteth.gr/index.php/el/m-cmnct-el/m-sbmtrsm-el

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ στα ερευνητικά προγράμματα FP7: 3DTVS και IMPART

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 21, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 21, 2013 Ληγμένο

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ στα ερευνητικά προγράμματα FP7: 3DTVS και IMPART στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το γενικό θέμα έρευνας είναι:
1. ανάλυση, δεικτοδότηση και ανάκτηση βίντεο τρισδιάστατης τηλεόρασης
2. επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής εικόνας και βίντεο και η τεχνητή όραση με εφαρμογή σε video postproduction.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους με φαξ ή με e-mail (προτιμητέο) στον Καθηγητή Ιωάννη Πήτα. (Τηλέφωνο, fax: +30-2310-996304, e-mail: pitas@aiia.csd.auth.gr)

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου