Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη χρηματοδοτούμενων θέσεων έρευνας και ανάπτυξης

Εκκίνηση Φεβρουάριος 15, 2017 - Λήξη Σεπτέμβριος 20, 2017 Ληγμένο

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη χρηματοδοτούμενων θέσεων έρευνας και ανάπτυξης

H ερευνητική ομάδα Επιστήμης των Δεδομένων (http://www.datastories.org/)
και το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναζητά συνεργάτες που θα αναλάβουν ερευνητικό έργο στο πλαίσιο ερευνητικών χρηματοδοτούμενων έργων, για την κάλυψη θέσεων ως εξής:
<Α1> Επιστημονικό συνεργάτη στην περιοχή του αυτόματου σημασιολογικού εμπλουτισμού και της σημασιολογικής ολοκλήρωσης δεδομένων
<Α2>Επιστημονικό συνεργάτη στην περιοχή της μηχανικής μάθησης με έμφαση στην ενισχυτική μάθηση
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:
@ μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της εκάστοτε θέσης όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω
@ εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού (χρησιμοποιώντας ενδεικτικά,
τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, και μεθόδους μηχανικής μάθησης, αναλόγως των ενδιαφερόντων τους).
@ έφεση σε βασική έρευνα, με σκοπό τη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν
@ Αναλυτικό βιογραφικό όπου να αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της/του ενδιαφερόμενης/ου
@ 2 ονόματα μελών ΔΕΠ που μπορούν να παρέχουν συστάσεις αν τους ζητηθεί
(Δεν θα υποβληθούν συστατικές από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους)
@ Επιστημονικές δημοσιευσεις (αν υπάρχουν) και λοιπά στοιχεία (π.χ. αναλυτικές βαθμολογίες προγραμμάτων σπουδών) που είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της/του ενδιαφερόμενης/ου.
Τα παραπάνω πρέπει να αποσταλούν έως την 20η Φεβρουαρίου 2017 σε ένα συμπιεσμένο αρχείο στη διεύθυνση georgev@unipi.gr του καθ. Γεωργίου Βούρου.
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον
καθ.Γεώργιο Βούρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση georgev@unipi.gr.