Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «LASIE: LArge Scale Information Exploitation of Forensic Data»

Εκκίνηση Ιούνιος 16, 2016 - Λήξη Οκτώβριος 16, 2016 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες:http://www.certh.gr/iti_694.el.aspx