Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη χρηματοδοτούμενων θέσεων έρευνας και ανάπτυξης

Εκκίνηση Ιανουάριος 21, 2016 - Λήξη Ιούλιος 21, 2016 Ληγμένο

H ερευνητική ομάδα Επιστήμης των Δεδομένων (http://www.datastories.org/)
και το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναζητά συνεργάτες που θα αναλάβουν ερευνητικό έργο στο πλαίσιο ερευνητικών χρηματοδοτούμενων έργων, για την κάλυψη θέσεων
ως εξής:

<Α1> Βοηθός έρευνας στην περιοχή του αυτόματου σημασιολογικού εμπλουτισμού και της σημασιολογικής ολοκλήρωσης δεδομένων

<Α2>Βοηθός έρευνας στην περιοχή της μηχανικής μάθησης με έμφαση στην κατανεμημένη μηχανική μάθηση και την ενισχυτική μάθηση

Οι βοηθοί έρευνας που θα προσληφθούν θα έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην ερευνητική περιοχή της αντίστοιχης θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:
@ επίπεδο και αντικείμενο σπουδών που να συνάδει απολύτως με το αντικείμενο της εκάστοτε θέσης όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω
@ εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού (χρησιμοποιώντας ενδεικτικά,
τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, και μεθόδους μηχανικής μάθησης, αναλόγως των ενδιαφερόντων τους).
@ έφεση σε βασική έρευνα, με σκοπό τη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων
@ αγάπη για συνεργαστική δουλειά, δεξιότητες επικοινωνίας με άλλα μέλη
ερευνητικών ομάδων, ταξίδια στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν
@ Αναλυτικό βιογραφικό όπου να αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα της/του ενδιαφερόμενης/ου
@ 2-3 σελίδες (το πολύ) όπου να αναφέρονται τα κίνητρα για έρευνα, τα
ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και ο βαθμός εμπειρίας σε καθε ένα από
αυτά, ανάλογα και με τις απαιτήσεις της θέσης
@ 2 ονόματα μελών ΔΕΠ που μπορούν να παρέχουν συστάσεις αν τους ζητηθεί
(Δεν θα υποβληθούν συστατικές από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους)
@ Επιστημονικές δημοσιευσεις (αν υπάρχουν) και λοιπά στοιχεία (π.χ.
αναλυτικές βαθμολογίες προγραμμάτων σπουδών) που είναι χρήσιμα για την
αξιολόγηση της υποψηφιότητας της/του ενδιαφερόμενης/ου.
Τα παραπάνω πρέπει να αποσταλούν έως την 5η Φεβρουαρίου 2016 σε ένα
συμπιεσμένο αρχείο στη διεύθυνση georgev@unipi.gr του καθ. Γεωργίου Βούρου.
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον
καθ.Γεώργιο Βούρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση georgev@unipi.gr.
Οι ενδιαφερόμενες/οι που θα προκριθούν θα κληθούν για
συνέντευξη στις αρχές Φεβρουαρίου μετά από σχετική ειδοποίηση.