Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Δι.Πα.Ε.

Εκκίνηση Φεβρουάριος 10, 2015 - Λήξη Φεβρουάριος 27, 2015 Ληγμένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

Το αντικείμενο της θέσης του Επιστημονικού Συνεργάτη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας (ΣΕΤ), περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• την ανάπτυξη, ενημέρωση και βελτίωση του οδηγού σπουδών, τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με συγγράμματα και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και την ενημέρωση του περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης της Σχολής.
• την παροχή γενικής υποστήριξης και συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό και τους επισκέπτες καθηγητές της Σχολής και τη διατήρηση τακτικής επικοινωνίας με τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές.
• Συνδρομή στην ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών και περιφερειακών σχέσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε θέματα των Π.Μ.Σ με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημοσίου και παραγωγικούς φορείς, η οποία επισπεύδεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή των ΠΜΣ.
• Διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας (βασικής ή/και εφαρμοσμένης) στο πεδίο της ειδικότητάς του με ιδιαίτερη έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα των ΠΜΣ, η οποία τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα συνέδρια της Ελλάδος και του εξωτερικού.
• Καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην εκπόνηση εργασιών (course works) /και μεταπτυχιακών διατριβών (dissertations).
• Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια με υποβολή επιστημονικών ανακοινώσεων ή/και παρουσιάσεων, υπό την ιδιότητα του Επιστημονικού Συνεργάτη του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31.10.2015.
Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
http://rc.ihu.edu.gr/apasxolhsh_energes.php
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 27-02-2015 και ώρα 14:30