Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκκίνηση Μάρτιος 30, 2014 - Λήξη Απρίλιος 29, 2014 Ληγμένο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υλοποίηση Πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Ψηφιακό Σχολείο - εργασίες αρμοδιότητες ΑΠΘ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Δ. Παντή, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Α.Π.Θ, Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας, προτίθεται να συγκροτήσει μητρώο συνεργατών για τις ανάγκες των ακόλουθων δράσεων του έργου:


-Δράση Α7: Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΑΠΘ

-Δράση Α8: Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης για την γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΑΠΘ

Στην παρούσα φάση θα επιλεγεί άμεσα ένας συνεργάτης για διάστημα 9 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 13.500€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υλοποίηση Πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Ψηφιακό Σχολείο - εργασίες αρμοδιότητες ΑΠΘ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Δ. Παντή, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Α.Π.Θ, Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας, προτίθεται να συγκροτήσει μητρώο συνεργατών για τις ανάγκες των ακόλουθων δράσεων του έργου:


-Δράση Α7: Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΑΠΘ

-Δράση Α8: Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης για την γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΑΠΘ

Στην παρούσα φάση θα επιλεγεί άμεσα ένας συνεργάτης για διάστημα 9 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 13.500€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

Αντικείμενο Έργου

Βασικές αρμοδιότητες είναι:
• Η τεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα υποδομών ΤΠΕ, είτε με επιτόπια
επίσκεψη, είτε από απόσταση,
• Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου.

Απαιτούμενα Προσόντα - Κριτήρια

Οι ενδιαφερόμενοι για τις αναθέσεις έργου θα ενταχθούν στην ομάδα του προσωπικού υποστήριξης
του έργου και πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

• Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στην περιοχή των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να
συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι
σπουδών όλων των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών
Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τεκμηριωμένη
εμπειρία 2 (δύο) ετών στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2014

Περισσότερες Πληροφορίες
http://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/7327?ReturnToPage=1&PageS...