Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του ΕΔΕΤ

Εκκίνηση Φεβρουάριος 28, 2014 - Λήξη Μάρτιος 13, 2014 Ληγμένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη υπηρεσιών και αρωγής φορέων πρώτου επιπέδου (helpdesk)» προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 9 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως €15.102 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσε- ων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ, 1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιού- πολη, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη, από τις 9:00 έως τις 16:00, έως τις 10/03/2014 και ώρα 16:00.

Όλα τα προς υποβολή έγγραφα, θα πρέπει να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση admin@it.auth.gr.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη υπηρεσιών και αρωγής φορέων πρώτου επιπέδου (helpdesk)», που χρηματοδοτείται από την «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Περικλή Μήτκα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 9 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως €15.102 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Βασικές αρμοδιότητες είναι:
• η καθημερινή παρακολούθηση καλής λειτουργίας των δικτυακών υποδομών του ΕΔΕΤ
• η αντιμετώπιση δικτυακών προβλημάτων σε πρώτο επίπεδο
• η κλιμάκωση (escalation) των δικτυακών προβλημάτων στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Network Operations Center, NOC) του ΕΔΕΤ, μέσω πληροφοριακού συστήματος τεχνικών δελτίων (ticketing system), σε περίπτωση που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πρώτο επίπεδο
• η επικοινωνία με τους φορείς του ΕΔΕΤ, για θέματα σχετικά με τη συνδεσιμότητά τους

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή
Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών. Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει
κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι υποψήφιοι είναι επιθυμητό να επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δικτύων δεδομένων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Όλα τα προς υποβολή έγγραφα, θα πρέπει να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση admin@it.auth.gr.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ, 1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη, από τις 9:00 έως τις 16:00, έως τις 10/03/2014 και ώρα 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310.99 8479 ή στο email: admin@it.auth.gr (κα. Καλαμποκίδου), https://www.it.auth.gr/el/news/2014-02-28/1120ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόταση-Δήλωση.doc54 KB
46Ψ8ΧΒ-Γ6Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf146.37 KB