Θέση εργασίας στο τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρείας ΕΤΕΘ ΑΕ

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 23, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 23, 2013 Ληγμένο

Θέση Junior Developer – Administrator στο τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχίο Πληροφορικής AEI ή πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ.

Το προφίλ της εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε. και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.eteth.gr/index.php/el/

Ο γενικός προσανατολισμός της θέσης εργασίας είναι:
1. Ανάπτυξη εφαρμογών για ενδοεταιρική χρήση με τεχνολογίες WEB
2. Διαχείριση – εξέλιξη των υποδομών του πληροφορικού ιστού της εταιρείας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα:
http://www.eteth.gr/index.php/el/m-cmnct-el/m-sbmtrsm-el

Θέση Junior Developer – Administrator στο τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχίο Πληροφορικής AEI ή πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ.
Το προφίλ της εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε. και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.eteth.gr/index.php/el/
Ο γενικός προσανατολισμός της θέσης εργασίας είναι:
1. Ανάπτυξη εφαρμογών για ενδοεταιρική χρήση με τεχνολογίες WEB
2. Διαχείριση – εξέλιξη των υποδομών του πληροφορικού ιστού της εταιρείας
Μια ενδεικτική λίστα των ζητούμενων πρόσοντων / ικανοτήτων είναι:
1. Γνώσεις και σχετική εμπειρία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (κατά προτίμηση σε
γλώσσα Python).
2. Εξοικείωση με περιβάλλοντα Linux / Unix.
3. Εξοικείωση στη διαχείριση δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υποδομών.
4. Θεωρητική τουλάχιστον γνώση ανάπτυξης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
5. Γνώση HTML, CSS, Javascript (κατά προτίμηση jquery) και παρακολούθηση ανοιχτών
προτύπων (HTML5)
Θα συνεκτιμηθούν ενδεχόμενες γνώσεις πάνω στην ανάπτυξη web εφαρμογών (κατά προτίμηση σε
frameworks σχετιζόμενα με τη γλώσσα προγραμματισμού Python) και στην ανάπτυξη βάσεων
δεδομένων (MariaDB, PostgreSQL).
Ζητούνται άτομα με δημιουργικό πνεύμα και διάθεση να εκπαιδευτούν και να εμβαθύνουν σε λύσεις
μη εμπορικού λογισμικού. Στόχος είναι η επιλογή ενός συνεργάτη ο οποίος σε πρώτη φάση θα
εκπαιδευτεί στη χρήση, διαχείριση και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών του πληροφορικού
ιστού της εταιρείας και που μελλοντικά θα συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις
ανάγκες της εταιρείας και για την εξέλιξη των υποδομών της.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα:
http://www.eteth.gr/index.php/el/m-cmnct-el/m-sbmtrsm-el
ΕΤΕΘ Α.Ε.
6ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης
Τμήμα Μηχανογράφησης
τηλ: 2310475914 - 9

ΣυνημμένοΜέγεθος
_ΕΤΕΘ_ΑΕ.pdf64.99 KB